Deze privacyverklaring is op het laatst bijgewerkt in april 2020.

info@digijuridica.nl
De Boelelaan 1105
1081HV Amsterdam
KvK: 64668282

Over Digi Juridica

Digi Juridica is de studievereniging voor voornamelijk studenten van de masters Internet, Intellectueel eigendom en ICT-recht en International Technology Law aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als u vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan contact op via info@digijuridica.nl.

Welke gegevens verzamelen wij?

Digi Juridica verwerkt alleen noodzakelijke gegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt bij het aangaan van een lidmaatschap en het inschrijven voor activiteiten van de vereniging. Hiervoor verwerken we uw volledige naam, studentnummer, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-nummer. Bij het aangaan van een lidmaatschap gaat u akkoord met het delen van deze gegevens. Daarnaast zijn deze gegevens nodig voor de uitvoering van uw lidmaatschapsovereenkomst.

Ook is het mogelijk dat aanvullende gegevens vereist zijn bij het inschrijven voor een activiteit. Indien hier sprake van is, zal dit duidelijk aangegeven zijn.

Tevens verzamelen wij ten behoeve van de administratie van alumni de volgende gegevens: de volledige naam en initialen, het e-mailadres en de datum van inschrijving. Mocht u dit niet wensen, kunt u een e-mail sturen naar secretaris@digijuridica.nl.

Verder is Digi Juridica in het bezit van de persoonsgegevens die u in direct contact met de vereniging heeft gedeeld.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Allereerst zijn er persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. Zo zijn voor de administratie uw naam, studentnummer en e-mailadres nodig en zal voor de automatische incasso uw IBAN-nummer moeten worden verwerkt. Daarnaast kan uw telefoonnummer nodig zijn voor communicatie in het geval van activiteiten en, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, voor deelname aan de Digi Juridica WhatsApp-groep. Bij het aangaan van een lidmaatschap worden bepaalde gegevens verzameld om de administratie rondom de betreffende activiteit bij te houden, en op verzoek van het bedrijf waar we langs gaan deze gegevens te delen met hen. Zo beschikt het bestuur over een overzicht van de leden van de vereniging, en wordt dit overzicht geraadpleegd ten behoeve van contact met de leden en de contributie. Het opgegeven e-mailadres wordt gebruikt ten behoeve van de communicatie tussen Digi Juridica en haar leden.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens zolang als nodig om onze overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Ten behoeve van de alumniadministratie zullen de volledige naam en e-mailadres, worden bewaard gedurende het betreffende lidmaatschap. Andere gegevens zullen na het aflopen van het lidmaatschap worden verwijderd. Na beëindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens binnen een maand worden verwijderd.

Klachtrecht – Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat uw gegevens op een onjuiste of onrechtmatige manier zijn of worden verwerkt, of dat er op een andere manier inbreuk is of wordt gemaakt op uw rechten met betrekking tot uw betreffende persoonsgegevens, heeft u op grond van de privacywetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie heeft met onze vereniging, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hierboven.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Aan derde partijen waaraan uw gegevens worden verstrekt eisen wij beveiligingsmaatregelen die ten minste gelijk zijn aan het beveiligingsniveau dat Digi Juridica hanteert.

Verstrekking gegevens aan derde partijen

Digi Juridica kan gegevens in gevallen delen met derden. Zo is voor het bestaan van de studievereniging en het krijgen van subsidie voor de vereniging het vereist uw naam, studentnummer en geboortedatum te delen met de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast verzoeken bedrijven waar activiteiten plaatsvinden soms om gegevens van de deelnemers aan de activiteit, zoals uw naam of cv. Indien u dit niet wenst kunt u dit aangeven op het moment van aanmelden voor de activiteit.

In hoge uitzondering kunnen gegevens gedeeld worden met derde partijen, indien dit op een wettelijke plicht berust.


Digi Juridica deelt uw persoonsgegevens niet met commerciële partijen voor commerciële doeleinden. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Indien u vragen heeft over deze verklaring of over de gegevens die wij van u hebben middels deze website, kunt u mailen naar info@digijuridica.nl.